GET-GST-21_Web-post_caption_0001-0001
GET-GST-21_Web-post_caption_0002-0002

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Truy cập http://bit.ly/GET-GST-21_Web  và hoàn thành đơn ứng tuyển trước 23:59, 11/04/2021.

TÌM HIỂU NGAY VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC PHÒNG BAN ỨNG TUYỂN TẠI

  • Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Fanpage Livestream:
    • Livestream chia sẻ Tổng quan và kinh nghiệm về chương trình Giám sát Sản xuất Tài năng: 4pm – 6pm 27/03/2021
    • Livestream chia sẻ Tổng quan và kinh nghiệm về chương trình Giám sát Kinh doanh Tài năng: 4pm – 6pm 03/04/2021
  • Website: https://careers.suntorypepsico.vn/home
  • Facebook: https://www.facebook.com/suntorypepsicovietnam
  • LinkedIn: Suntory PepsiCo Vietnam Beverage

Hotline