Tổ chức thi

Đăng ký đội dự thi

Lưu ý: Chỉ 01 thành viên là đội trưởng đại diện cho đội để đăng ký.
Có thể quay trở lại biểu mẫu để điều chỉnh thông tin đã đăng ký.

Vòng trắc nghiệm trực tuyến

Vòng bảng, bán kết, chung kết

Kết quả Hội thi

Tài liệu

Điều lệ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 333/KH-ĐHKT-CSHTNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 22 – năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục; để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 22 – năm 2022.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).
 • Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị.
 • Khích lệ tinh thần yêu thích, ham học các môn Lý luận chính trị trong sinh viên, tạo phong trào học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trong sinh viên một cách sâu rộng, dưới nhiều hình thức phong phú.
 • Thiết thực triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 • Thông qua Hội thi nhằm tuyên dương những sinh viên đạt kết quả cao trong việc học tập các môn Lý luận chính trị, tuyển chọn vào đội tuyển của trường tham gia Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Thành Đoàn và Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
 • Tạo động lực và cơ sở kiến thức nhằm khuyến khích sinh viên tham gia các hội thi, cuộc thi trực tuyến các cấp về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

 • Nội dung hội thi phải bám sát những vấn đề cơ bản của các môn Lý luận chính trị đang được giảng dạy cho sinh viên trong các trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Hình thức, nội dung hội thi phù hợp với kế hoạch tổ chức định kỳ của Thành Đoàn và Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.
 • Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, thời gian, có phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức giữa các đơn vị tham gia: Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, Khoa Khoa học xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị trong trường.
 • Công tác tuyên truyền, triển khai phải thiết thực và hiệu quả; tạo phong trào tích cực hưởng ứng hội thi từ các trường trực thuộc UEH, các khoa/viện đào tạo, lớp để thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng

Sinh viên các khóa, hệ đang theo học chương trình đào tạo bậc đại học tại trường.

2. Cơ sở thành lập đội

 • Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia một đội thi.
 • Mỗi đội gồm từ 05 đến 06 thành viên, bao gồm: 05 thành viên chính thức (bắt buộc) và 01 thành viên dự bị (không bắt buộc).
 • Đối với các đội đạt giải I, II, III trong các kỳ thi trước, khi thành lập đội tham dự chỉ được phép giữ lại tối đa 02 thành viên cũ.
 • Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên từng tham dự tuyển Olympic Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường (không phân biệt năm tham dự).
 • Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên là sinh viên chuyên ngành Kinh tế chính trị đã học xong 4 học kỳ trong chương trình đào tạo (không tính học kỳ giữa).

3. Hình thức đăng ký

Đăng ký trực tuyến trên website www.dsa.ueh.edu.vn

III. ­NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỘI THI

1. Nội dung

1.1. Các kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác – Lênin; nội dung kiến thức môn học Lý luận chính trị, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các hiểu biết về các nhà tư tưởng, triết học, kinh tế học tiêu biểu của các thời kỳ, các nhà cách mạng, lãnh tụ, danh nhân trong và ngoài nước.

1.2. Các kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, thực hiện những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.3. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần XI. Nghị quyết số 54/2018/QH14 Quốc hội Khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X.

1.4. Các thành tựu về chính trị – kinh tế – xã hội Việt Nam và Thành phố giai đoạn 2000 – 2022; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế giai đoạn 2020 – 2022.

1.5. Các vấn đề cơ bản về lịch sử, văn hoá, đất nước và con người Việt Nam; về Hiến pháp, pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; truyền thống và sự kiện tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam.

1.6. Các vấn đề về chủ quyền, biển, đảo của Việt Nam gắn với việc bảo vệ Tổ quốc.

1.7. Các nội dung cơ bản về Cách mạng Công nghiệp 4.0 trên thế giới. Các vấn đề về khởi nghiệp của thanh niên và tiến trình chuyển đổi số, quốc tế hoá đang diễn ra tại UEH, TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam.

1.8. Thành quả thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid của Việt Nam.

Các nội dung trên được giới hạn trong danh mục tài liệu tham khảo sẽ được công bố trên website Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học www.dsa.ueh.edu.vn. Những nội dung mang tính phổ thông có thể không có trong danh mục tài liệu tham khảo.

2. Hình thức thi

* Vòng trắc nghiệm trực tuyến

Tất cả các đội tham dự bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến (online) cho từng thành viên. Đề thi gồm 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 15 phút. Số điểm của đội là tổng điểm của 04 (bốn) thành viên có số điểm cao nhất.

* Vòng loại

Sau vòng trắc nghiệm trực tuyến, sẽ chọn ra 100 đội có số điểm cao nhất để vào vòng loại. Các đội tham dự vòng loại bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính cho từng thành viên. Đề thi gồm 75 câu hỏi, thời gian làm bài là 45 phút. Số điểm của đội là tổng điểm của cả 05 (năm) thành viên có số điểm cao nhất.

* Vòng bảng

Sau vòng loại, sẽ chọn ra 27 đội có số điểm cao nhất để vào vòng bảng. 27 đội sẽ chia thành 9 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu bằng hình thức loại trực tiếp. Vòng bảng gồm 3 phần thi.

* Vòng bán kết

Vòng bán kết thi đấu bằng hình thức loại trực tiếp, gồm 9 đội thắng vòng bảng, các đội được chia làm 3 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội theo nhánh thi đấu vòng bảng. Vòng bán kết gồm 4 phần thi và câu hỏi thử thách không mang tính bắt buộc.

* Vòng chung kết

3 đội đứng đầu vòng bán kết sẽ vào thi chung kết để xếp hạng. Vòng chung kết gồm 4 phần thi và câu hỏi thử thách không mang tính bắt buộc.

Nội dung cụ thể được công bố chi tiết trong Điều lệ của Hội thi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo

1. GS.TS. Sử Đình Thành Hiệu trưởng Trưởng ban
2.  TS. Bùi Quang Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
3.  ThS. Nguyễn Văn Đương Trưởng phòng CSHTNH Phó Trưởng ban
4. TS. Nguyễn Thiện Duy UVTV Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành viên
5. TS. Bùi Xuân Thanh Trưởng khoa Lý luận chính trị Thành viên
6. ThS. Nguyễn Đình Hoàng Uyên Bí thư Đoàn Trường Thành viên

2. Thành lập Ban Chuyên môn

1. TS. Bùi Xuân Thanh Trưởng khoa LLCT Trưởng ban
2. ThS. Nguyễn Văn Đương Trưởng phòng CSHTNH Phó Trưởng ban
3. TS. Bùi Văn Mưa Phó Trưởng khoa KHXH Thành viên
4. TS. Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa KHXH Thành viên
5. TS. Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin – Khoa KHXH Thành viên
6. TS. Đỗ Minh Tứ Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Khoa KHXH Thành viên
7. ThS. Hoàng Xuân Sơn Phó Trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn ĐLCM của ĐCSVN – Khoa KHXH Thành viên
8. TS. Phạm Thị Kiên Phó Trưởng bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin – Khoa KHXH Thành viên
9. Bà Nguyễn Thị Thương Nhớ Phó Bí thư Đoàn Trường Thành viên
10. Ông Trịnh Quốc Lâm Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên TT
11. ThS. Nguyễn Công Nam Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
12. ThS. Trần Thị Thúy Hải Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên

3. Thành lập Ban Tổ chức

 

1. ThS. Nguyễn Văn Đương Trưởng phòng CSHTNH Trưởng ban
2. Ông Trịnh Quốc Lâm Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên TT
3. Bà Nguyễn Thị Thương Nhớ Phó Bí thư Đoàn Trường Thành viên
4. ThS. Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng CNTT Thành viên
5. ThS. Nguyễn Công Nam Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
6. ThS. Trần Thị Thúy Hải Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
7. ThS. Phan Lâm Thao Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
8. ThS. Hoàng Thị Thu Hiền Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
9. Ông Nguyễn Minh Lộc Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
10. Ông Ninh Ngọc Hải Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
11. ThS. Thái Kim Liên Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
12. ThS. Huỳnh Thị Ngọc Ngân Cán sự phòng CSHTNH Thành viên
13. Bà Phan Thị Hường Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
14. Bà Trương Nhật Uyên Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
15. Bà Nguyễn Song Gia Anh Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
16. Bà Đoàn Thị Thanh Diệu Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
17. Ông Phạm Quốc Việt Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
18. Ông Trịnh Lê Duy Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên

4. Tiến độ thực hiện

02/01 – 18/01/2022: Xây dựng kế hoạch, điều lệ.
Xin ý kiến Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Chỉ đạo.
Họp Ban Tổ chức, họp Ban Chuyên môn.
19/02 – 07/03/2022: Phổ biến, tuyên truyền kế hoạch đến sinh viên trong trường.
Phổ biến điều lệ, tài liệu tham khảo.
Mở hệ thống trực tuyến cho sinh viên đăng ký tham gia.
Xây dựng bộ đề thi.
Chuẩn bị tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến và vòng loại.
 08/3/2022: Tổ chức thi vòng trắc nghiệm trực tuyến.
 09/3/2022: Dự phòng hệ thống thi vòng trắc nghiệm trực tuyến.
Công bố kết quả trắc nghiệm trực tuyến.
 13/3/2022: Tổ chức thi vòng loại.
Công bố kết quả vòng loại.
 14/3 – 28/3/2022: Chuẩn bị công tác tổ chức thi vòng bảng, bán kết, chung kết.
 29, 30, 31/3/2022: Tổ chức thi vòng bảng (17g30 – 21g00).
 05/4/2022: Tổ chức thi vòng bán kết (17g30 – 21g00).
 08/4/2022: Tổ chức thi vòng chung kết (18g00 – 21g00).

5. Địa điểm và thông tin hội thi

 • Vòng loại: các phòng máy tính tại cơ sở A, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và cơ sở B, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.
 • Vòng bảng, bán kết và chung kết: Hội trường A116 – cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và hội trường B1.302 – cơ sở B, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.
 • Thông tin chi tiết về hội thi được đăng tải trên website dsa.ueh.edu.vn và www.youth.ueh.edu.vn.
 • Liên hệ Ban Tổ chức hội thi tại Chăm sóc và hỗ trợ người học (phòng A016) – cơ sở A, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 hoặc qua email dsa@ueh.edu.vn.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng bằng hiện kim

 • Giải tập thể: Giải nhất; Giải nhì; Giải ba; Giải khuyến khích (cho các đội vào bán kết nhưng không vào chung kết).
 • Các giải phụ: Tốp 5 – 10 thí sinh có điểm cao nhất vòng loại.

Thông tin cụ thể giải thưởng hiện kim được công bố trong Điều lệ của Hội thi.

2. Giấy chứng nhận cho các sinh viên vào vòng bán kết, chung kết

3. Cộng điểm khuyến khích cho tất cả thành viên

 • Các đội vào vòng bảng: được cộng 1 điểm vào điểm học phần của một trong các môn Lý luận chính trị đã hoặc đang học tính đến hết học kỳ đầu năm học 2022.
 • Các đội vào vòng bán kết: được cộng 2 điểm vào điểm học phần của một trong các môn Lý luận chính trị đã hoặc đang học tính đến hết học kỳ đầu năm học 2022.
 • Các đội vào vòng chung kết: cộng điểm vào điểm học phần của một trong các môn Lý luận chính trị đã hoặc đang học tính đến hết học kỳ đầu năm học 2022.
  • Đội hạng nhất được cộng 4 điểm cho mỗi thành viên.
  • Đội hạng nhì được cộng 3,5 điểm cho mỗi thành viên.
  • Đội hạng ba được cộng 3 điểm cho mỗi thành viên.

4. Quy định cộng điểm khuyến khích

 • Chỉ cộng điểm khuyến khích khi điểm học phần có kết quả từ 5 (năm) điểm trở lên.
 • Chỉ cộng điểm khuyến khích ở mức thưởng cao nhất và tổng điểm sau khi cộng không vượt quá 10 điểm.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Vụ GDCT&CTHSSV – Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

– Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (để báo cáo);

– Thành Đoàn: Ban TNTH, Ban Tuyên giáo (để báo cáo);

– Phó Hiệu trưởng;

– Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên môn, Ban Tổ chức Hội thi;

– Website P.CSHTNH, Đoàn TN;

– Lưu: VT, CSHTNH.

(đã ký)

GS.TS. Sử Đình Thành

Hotline