– Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

– Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ cuối năm 2021 hệ Đại học chính quy;

– Căn cứ vào số suất học bổng Khuyến khích học tập phân bổ cho các khóa học kỳ đầu năm 2022 của Phòng Tài chính – Kế toán;

Trường thông báo một số thông tin liên quan đến học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ đầu năm 2022 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2021) như sau:

  1. Số tín chỉ tối thiểu sinh viên đăng ký học kỳ cuối năm 2021 được tham gia xét học bổng KKHT – Học kỳ đầu năm 2022:
 Khóa – ngành/chuyên ngành Số tín chỉ
Kế toán doanh nghiệp – Khóa 45 14
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh – Khóa 47 13
Ngành/chuyên ngành còn lại khóa 45, 46, 47 15

 

  1. Giá trị và số suất học bổng KKHT học kỳ đầu năm 2022:

– Giá trị học bổng loại khá = Giá trị học bổng bán phần;

– Giá trị học bổng loại giỏi = Giá trị học bổng toàn phần = Giá trị học bổng bán phần x 2;

– Giá trị học bổng loại xuất sắc = 150% giá trị học bổng toàn phần = Giá trị học bổng bán phần x 3;

Cụ thể từng khóa như sau:

+ Bảng phân bổ học bổng: Bảng 1

+ Khóa 45: Bảng 2

+ Khóa 46: Bảng 3

+ Khóa 47: Bảng 4

+ Chương trình Chất lượng cao: Bảng 5

Lưu ý:

– Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xét theo dữ liệu điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện của Học kỳ cuối năm 2021 tại thời điểm ngày 22/4/2022, Sinh viên lưu ý kiểm tra điểm và số lượng học phần của mình trên trang student.ueh.edu.vn đặc biệt các bạn học song ngành, học vượt để đảm bảo không bị sai sót. Trường hợp sai sót thông tin vui lòng gửi email: hocbong@ueh.edu.vn.

– Thời gian thông báo danh sách dự kiến cấp học bổng KKHT Học kỳ đầu năm 2022: 20/05/2022 tại website http://dsa.ueh.edu.vn/

– Thời gian công bố danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng KKHT Học kỳ đầu năm 2022: ngày 10/6/2022 tại website http://dsa.ueh.edu.vn/

Hotline