BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3022/QĐ-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp chứng nhận hoàn thành kỹ năng mềm đợt 3 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

          Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

          Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

          Căn cứ Nghị quyết 40/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

          Căn cứ kế hoạch đào tạo Kỹ năng mềm ngày 05 tháng 01 năm 2023;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 155 sinh viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 2;
  • Lưu: VT, CSHTNH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Sử Đình Thành

Sinh viên xem danh sách cấp chứng nhận tại đây

Hotline