BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 679/TB-ĐHKT-CSHTNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu 2021

dành cho sinh viên khóa 44, 45, 46 – Đại học chính quy

Căn cứ Thông báo số: 533/TB-ĐHKT-CSHTNH ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu 2021 dành cho sinh viên khóa 44, 45, 46 – Đại học chính quy, Trường thông báo gia hạn đăng ký chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu 2021 dành cho sinh viên khóa 44, 45, 46 – ĐHCQ, thông tin gia hạn cụ thể như sau:

  1. Cách thức và thời hạn đăng ký
  • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/ đến hết ngày 25/4/2021. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không thể đăng ký mới nhưng sinh viên có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ theo yêu cầu của Trường.
  • Bước 2: Sinh viên xem danh sách đã đăng ký thành công và hồ sơ hợp lệ trên hệ thống ngày 10/5/2021 tại website: dsa.ueh.edu.vn.
  • Bước 3: Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng hỗ trợ học tập (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn ngày 31/5/2021.
  • Bước 4: Nộp hồ sơ gốc: Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến nhận học bổng hỗ trợ học tập nộp hồ sơ gốc (hồ sơ bản cứng) tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Phòng A0.16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 01/6 đến ngày 04/6/2021.

Lưu ý:

–  Trường hợp sinh viên không cung cấp được bản gốc của hồ sơ, Trường xem như sinh viên hủy kết quả dự kiến học bổng mà UEH đã xét.

–  Sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn đăng ký và chuẩn bị hồ sơ (xem tại đây)

  1. Các nội dung khác

Các nội dung khác, sinh viên thực hiện theo thông báo 533/TB-ĐHKT-CSHTNH (xem tại đây).

  1. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Cô Nhật Uyên (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1005, Email: uyentn@ueh.edu.vn)
  • Cô Thúy Hải (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1003, Email: haittt@ueh.edu.vn).
Nơi nhận:

– Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

– Lưu: VT, CSHTNH

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Đương

Hotline