Danh sách Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Đại học chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3628 /QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 11/12/2020

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch;
 2. ThS. Nguyễn Văn Đương, Trưởng phòng CSHTNH, Ủy viên thường trực;
 3. PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng phòng ĐT, Ủy viên
 4. ThS. Bùi Mộng Ngọc, Phó Trưởng phòng ĐT, Ủy viên;
 5.  ThS. Trần Hoàng Tâm, Trưởng phòng TC-KT, Ủy viên;
 6. TS. Nguyễn Tấn Khuyên, Trưởng phòng TT-PC, Ủy viên;
 7.  TS. Phạm Dương Phương Thảo, Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT, Ủy viên;
 8.  TS. Trần Phương Thảo, Phó Viện trưởng viện ĐTQT, Ủy viên;
 9. TS. Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng phòng KHĐT-KT, Ủy viên
 10.  PGS.TS. Trần Tiến Khai, Trưởng phòng ĐBCL-PTCT, Ủy viên;
 11. ThS. Lê Thành Nhân, Phó Trưởng khoa Kinh tế, Ủy viên;
 12. PGS.TS. Bùi Thị Thanh, Phó Trưởng khoa Quản trị, Ủy viên;
 13. TS. Hoàng Cửu Long, Phó Trưởng khoa KDQT-MAR, Ủy viên;
 14. PGS.TS. Diệp Gia Luật, Phó Trưởng khoa Tài chính công, Ủy viên;
 15. TS. Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng khoa Tài chính, Ủy viên;
 16. ThS. Dương Tấn Khoa, Phó Trưởng khoa Ngân hàng, Ủy viên;
 17. TS. Trần Anh Hoa, Phó Trưởng khoa PTK Kế toán, Ủy viên;
 18. TS. Trần Thị Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Toán – Thống kê, Ủy viên;
 19. ThS. Phan Hiền, Phó Trưởng khoa CNTTKD, Ủy viên;
 20. TS. Nguyễn Văn Sáng, Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị, Ủy viên;
 21. TS. Trần Vân Long, Phó Trưởng khoa Luật, Ủy viên;
 22. ThS. Bùi Mỹ Ngọc, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế, Ủy viên;
 23. TS. Nguyễn Đức Trí, Viện trưởng viện Du lịch, Ủy viên;
 24. ThS. Cao Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Ủy viên;
 25. ThS. Dương Minh Mẫn, Bí thư Đoàn trường, Ủy viên;
 26. ThS. Trần Nhật Hoàng, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Ủy viên.

Tổ Thư ký:

 1. ThS. Nguyễn Công Nam, Chuyên viên phòng CSHTNH – Tổ trưởng;
 2. Bà Thái Kim Liên, Chuyên viên phòng CSHTNH;
 3. TS. Nguyễn Hà Thạch, Chuyên viên phòng ĐT;
 4. Bà Nguyễn Thị Kim Uyên, Chuyên viên phòng ĐT/-

Hotline