Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ biên bản lấy ý kiến của Hội đồng xét học bổng UEH – Học kỳ đầu năm 2023 số /BB-ĐHKT-CSHTNH ngày 14 tháng 8 năm 2023.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách 491 sinh viên Đại học chính quy khóa 46, 47, 48 được cấp học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ đầu năm 2023 cụ thể như sau: 

LƯU Ý

– Phòng Tài chính – Kế toán sẽ có thông báo về việc chi trả học bổng Hỗ trợ học tập cho sinh viên tại website của Phòng: http://tckt.ueh.edu.vn

– Thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ email hocbong@ueh.edu.vn (Bộ phận học bổng).

Hotline