BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1153/QĐ-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng sinh viên Khóa 44 ngành Kế toán – hệ Đại học chính quy

đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

__________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 7, năm học thứ 4 và toàn khóa học Khóa 44 đại học chính quy (ngành Kế toán và chương trình Cử nhân tài năng) –  đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho 20 sinh viên Khóa 44 ngành Kế toán – ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc trong toàn khóa học (danh sách đính kèm).

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 được thưởng theo quy định của Trường.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, các Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như Điều 3;
Lưu: VT, CSHTNH.
(đã ký)

GS.TS. Sử Đình Thành


DANH SÁCH

Về việc khen thưởng sinh viên Khóa 44 ngành Kế toán – hệ Đại học chính quy

đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1153/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 06/5/2022)

STT Họ Tên Mã lớp MSSV
1 Trần Hồ Vũ Hạ DH44KI001 31181023681
2 Đỗ Hương Trà DH44KI001 31181020271
3 Nguyễn Quốc Minh DH44KI002 31181022078
4 Bùi Nguyễn Thùy Linh DH44KI003 31181022337
5 Nguyễn Bảo Trâm DH44KI003 31181023264
6 Nguyễn Lê Thiên Thanh DH44KIC01 31181020127
7 Lê Khánh Vy DH44KIC01 31181021683
8 Nguyễn Đặng Trâm Anh DH44KIC02 31181023122
9 Nguyễn Kiến Quốc DH44KIC02 31181020256
10 Tô Thị Yến Nhi DH44KN002 31181024996
11 Nguyễn Thị Thu Hoa DH44KN003 31181022691
12 Nguyễn Thị Phương DH44KN005 31181023438
13 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DH44KN006 31181024322
14 Nguyễn Thị Mai Hương DH44KN007 31181022403
15 Phạm Anh Thư DH44KN007 31181024050
16 Nguyễn Thị Bích Hạnh DH44KN008 31181022303
17 Nguyễn Thị Huỳnh Như DH44KN008 31181024997
18 Đinh Nguyễn Huyền Giang DH44KNC01 31181021502
19 Đoàn Thanh Ngân DH44KNC01 31181020277
20 Trần Thành Đạt DH44KO001 31181024224

Lưu ý

Giấy khen được chuyển trong hồ sơ tốt nghiệp.
Tiền khen thưởng là 300.000 đồng/ sinh viên, do Phòng Tài chính – Kế toán phụ trách chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên (không nhận tiền mặt).

Hotline