Nội dung học: chương trình Sinh hoạt công dân năm 2020

Hình thức học: trực tuyến tại ĐÂY

Sinh viên cần đăng nhập bằng tài khoản online hoặc email sinh viên UEH (***@st.ueh.edu.vn), sau đó tự ghi danh bằng mã đã được gửi vào email sinh viên UEH.

Thời gian hoàn thành: từ ngày 01/8/2021 đến ngày 10/8/2021

Kết quả học tập đợt học lại học kỳ cuối 2021 được cập nhật cho điểm rèn luyện của Học kỳ đầu năm 2021.

Nếu có vấn đề chưa rõ, sinh viên gửi thông tin đến email congnam@ueh.edu.vn để được hỗ trợ.

 

Hotline