BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1593/TB-ĐHKT-CSHTNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối 2021

dành cho sinh viên khóa 44, 45, 46 – Đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối 2021 dành cho sinh viên khóa 44, 45, 46 – ĐHCQ, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng

Sinh viên khóa 44, 45, 46 hệ Đại học chính quy

  1. Trị giá học bổng
  • Học bổng toàn phần:

+ Trị giá: Bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1  học  kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng;

Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập từ 6.5 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên.

  • Học bổng bán phần:

+ Trị giá: Bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học  kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng;

+ Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập từ 6.0 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.

  1. Căn cứ để xét học bổng

Căn cứ để xét học bổng là kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) và kết quả rèn luyện (điểm rèn luyện) của học kỳ đầu năm 2021.

  1. Điều kiện tham gia học bổng

– Sinh viên thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

– Có kết quả học tập đạt từ Trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên;

– Đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ đầu năm 2021 đạt từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ cuối năm 2021;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần trở lên trong học kỳ cuối năm 2021.

Lưu ý: Sinh viên đã được nhận học bổng khuyến khích học tập UEH hoặc học bổng từ nguồn tài trợ bên ngoài có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần của UEH trở lên trong học kỳ cuối năm 2021 sẽ không được xét học bổng này.

  1. Hồ sơ tham gia học bổng

– Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH (theo mẫu tải tại đây)

– Minh chứng hoàn cảnh sinh viên: Bản sao có công chứng (trong thời gian 3 tháng kể từ ngày đăng ký học bổng trên hệ thống https://student.ueh.edu.vn/ ) Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2021) hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 3 tháng) và các giấy tờ có liên quan khác;

– Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng (Xem tại đây)

  1. Cách thức và thời hạn đăng ký

– Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/ từ ngày 23/9 đến hết ngày 20/10/2021. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không thể đăng ký mới nhưng sinh viên có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ theo yêu cầu của Trường.

– Bước 2: Sinh viên chuyển phát nhanh hồ sơ gốc (bản cứng) tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Phòng A0.16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 27/9/2021 đến ngày 27/10/2021 (tính trên dấu thời gian của bưu điện) nếu đơn đăng ký ở trạng thái “Đã kiểm tra giấy tờ” trên hệ thống

– Bước 3: Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng hỗ trợ học tập (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn ngày 22/11/2021.

 Lưu ý: Trường hợp sinh viên không cung cấp được bản gốc của hồ sơ, Trường xem như sinh viên từ chối tiếp tục xét học bổng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Cô Nhật Uyên (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1005, Email: uyentn@ueh.edu.vn)
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn)
Nơi nhận:

– Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

– Lưu: VT, CSHTNH

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC

VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

 

 (Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Đương

Xem văn bản đầy đủ tại đây

Hotline