1. Kết quả rèn luyện

– Sinh viên tra cứu điểm từng tiêu chí và các hoạt động đã cộng hoặc trừ điểm rèn luyện tại liên kết sau: https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen

Lưu ý:

– Các hoạt động tham gia trước tháng 8/2020 không được tính điểm rèn luyện Học kỳ cuối năm 2020.

– Các nội dung đánh giá sau được tạm tính bằng kết quả đánh giá của Học kỳ đầu năm 2020 và được điều chỉnh sau khi có kết quả đánh giá của Học kỳ đầu cuối năm 2020:

+ Mục 1.2. Đánh giá kết quả học tập;

+ Mục 5.1: Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ Lớp trưởng/Lớp phó lớp Sinh viên

– Các nội dung do lớp đề nghị cộng và các đề nghị bổ sung điểm rèn luyện sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian khiếu nại, bổ sung.

2. Thực hiện khiếu nại, bổ sung, giải trình về điểm rèn luyện

– Sinh viên kê khai theo hướng dẫn tại liên kết sau: https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen

– Thời hạn thực hiện:

+ K44, 45, 46 ĐHCQ: đến hết ngày 21/01/2021.

Hotline