Trường sẽ thực hiện chi trả trực tiếp học bổng vào tài khoản ngân hàng của từng sinh viên từ ngày 07/01/2022 theo DANH SÁCH.

Sinh viên vui lòng kiểm tra thông tin họ tên, tài khoản ngân hàng trong danh sách. Trường hợp có sai sót và thiếu thông tin, vui lòng gửi thông tin điều chỉnh theo mẫu từ ngày ra thông báo đến trước ngày 04/1/2022.

Hotline