BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 433/BC-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” – năm 2020

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1. Ban hành kế hoạch tổ chức

Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 – 2021; Căn cứ mục tiêu, chiến lược phát triển của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) giai đoạn 2016 – 2021, Trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 cho sinh viên (SV) đại học chính quy (ĐHCQ).

1.2. Phân công các đơn vị thực hiện

– Đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm tổ chức: Phòng Công tác chính trị (hiện nay đã sát nhập vào Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học).

– Các đơn vị hỗ trợ tổ chức:

+ Văn phòng trường;

+ Phòng Tài chính – Kế toán;

+ Phòng Marketing – Truyền thông;

+ Phòng Công nghệ thông tin;

+ Phòng Cơ sở vật chất;

+ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (hiện nay đã sát nhập bộ phận Hỗ trợ sinh viên vào Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học);

– Các đơn vị phụ trách báo cáo:

+ Ban Giám hiệu;

+ Văn phòng trường;

+ Phòng Công tác chính trị;

+ Phòng Đào tạo;

+ Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế;

+ Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí;

+ Phòng Tài chính – Kế toán;

+ Phòng Công nghệ thông tin;

+ Thư viện;

+ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

+ Viện Đào tạo quốc tế;

+ Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học;

+ Viện Đổi mới sáng tạo;

+ Các chương trình liên kết đào tạo;

+ Giảng viên thuộc các khoa đào tạo.

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

“Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 của UEH được tổ chức học tập theo chuyên đề có nội dung phù hợp với từng đối tượng SV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa, được chia thành 7 chuyên đề sau:

– Chuyên đề 1: Học tập tại UEH

– Chuyên đề 2: Sinh hoạt quy chế

– Chuyên đề 3: Rèn luyện kỹ năng sống

– Chuyên đề 4: Ý thức công dân

– Chuyên đề 5: Nguồn nhân lực – SV UEH

– Chuyền đề 6: Trách nhiệm xã hội

– Chuyền đề 7: Giao lưu doanh nghiệp

2.1. Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa

– Đối tượng: SV khóa 46 – ĐHCQ.

– Thời lượng: 5 buổi.

– Nội dung: Các chuyên đề 1, 2, 3, 4 và làm bài thu hoạch.

STT Chuyên đề Nội dung
1 Học tập tại UEH Chào mừng tân sinh viên.
2 Lịch sử, Sứ mạng – Tầm nhìn.
3 Chương trình tiên tiến quốc tế.
4 Phương pháp học tập bậc đại học.
5 Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu học thuật.
6 Hoạt động khoa học và nghiên cứu khoa học trong SV.
7 Nâng cao năng lực Anh ngữ cho SV.
8 Sinh hoạt quy chế Quy định về đào tạo, học vụ, công tác SV, học bổng khuyến khích học tập, học một lúc hai chương trình.
9 Hướng dẫn sử dụng Sổ tay sinh viên điện tử.
10 Quy định về khảo thí.
11 Các hoạt động hỗ trợ SV.
12 Phương pháp khai thác hạ tầng công nghệ thông tin.
13 Rèn luyện kỹ năng sống Ứng xử văn hóa, lối sống lành mạnh trong môi trường đại học.
14 Hỗ trợ và tư vấn sinh viên trong học tập và rèn luyện.
15 Sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm.
16 Ý thức công dân Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế, xã hội, chủ quyền biển, đảo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
17 Giáo dục pháp luật, an ninh, trật tự trong trường học.
18 Làm bài thu hoạch.

2.2. Chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa

– Đối tượng: SV khóa 44, 45 – ĐHCQ.

– Thời lượng: 3 buổi.

– Nội dung:

+ Khóa 44: Các chuyên đề 4, 6 và làm bài thu hoạch.

STT Chuyên đề Nội dung
1 Trách nhiệm xã hội UEH và trách nhiệm đối với xã hội.
2 Ý thức công dân Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế, xã hội, chủ quyền biển, đảo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3 Giáo dục pháp luật, an ninh, trật tự trong trường học.
4 Làm bài thu hoạch.

+ Khóa 45: Các chuyên đề 4, 5 và làm bài thu hoạch.

STT Chuyên đề Nội dung
1 Nguồn nhân lực – SV UEH Thích nghi của thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam và khu vực.
2 Hoạt động đổi mới sáng tạo tại UEH.
3 Ý thức công dân Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế, xã hội, chủ quyền biển, đảo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4 Giáo dục pháp luật, an ninh, trật tự trong trường học.
5 Làm bài thu hoạch.

2.3. Chương trình sinh hoạt công dân cuối khóa

– Đối tượng: SV khóa 43 – ĐHCQ.

– Thời lượng: 3 buổi.

– Nội dung: Các chuyên đề 4, 7 và làm bài thu hoạch.

STT Chuyên đề Nội dung
1 Giao lưu doanh nghiệp Một số kỹ năng cần thiết để tham gia thị trường lao động.
2 Ý thức công dân Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế, xã hội, chủ quyền biển, đảo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3 Giáo dục pháp luật, an ninh, trật tự trong trường học.
4 Làm bài thu hoạch.

3. ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN

3.1. Nội dung về giới thiệu UEH, sinh hoạt quy chế

– Ban Giám hiệu;

– Lãnh đạo các đơn vị có liên quan;

– Chuyên viên phụ trách công việc.

3.2. Nội dung về ý thức công dân

– Giảng viên Khoa Lý luận chính trị (hiện nay đã đổi tên thành Khoa Khoa học xã hội);

– Lãnh đạo Phòng Công tác chính trị;

– Báo cáo viên Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN TP. Hồ Chí Minh.

3.3. Nội dung về rèn luyện kỹ năng sống

– Lãnh đạo Phòng Công tác chính trị;

– Bí thư Đoàn Thanh niên Trường;

– Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

3.4. Nội dung về phương pháp học tập, hoạt động khoa học, nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội, kỹ năng

– Giảng viên các bộ môn có liên quan;

– Chuyên gia ở các lĩnh vực có liên quan.

4. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

STT Nội dung thực hiện Thời gian
1 Phòng Công tác chính trị phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị và triển khai thực hiện kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” – năm 2020 28/8/2020 – 13/9/2020
2 Tiếp nhận đăng ký lớp học 10/8/2020 – 31/8/2020
3 Tổ chức Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa 26/10/2020 – 16/11/2020
4 Tổ chức Chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa 14/9/2020 – 05/11/2020
5 Tổ chức Chương trình sinh hoạt công dân cuối khóa 12/10/2020 – 22/10/2020
6 Đánh giá và thông báo kết quả học tập 23/11/2020 – 31/12/2020
7 Phúc khảo kết quả học tập 31/12/2020 – 10/01/2021
8 Tiếp nhận đăng ký và tổ chức học lại 31/12/2020 – 24/01/2021

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

UEH đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” – năm 2020 theo đúng mục đích, yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cả về nội dung, hình thức và chất lượng.

5.1. Đánh giá quá trình học tập

– Đánh giá quá trình: Quá trình học tập của SV được đánh giá theo hình thức điểm danh từng buổi học.

– Viết bài thu hoạch: SV viết bài thu hoạch theo hình thức thi tự luận vào cuối đợt học.

– Đánh giá kết quả học tập: SV được đánh giá là hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân” – năm 2020 nếu có điểm bài thu hoạch >=5 và không vắng quá 25% số buổi học.

5.2. Kết quả học tập

STT Chương trình Tổng số  SV Tổng số SV tham gia Tỷ lệ tham gia (%) Tổng số SV đạt yêu cầu Tỷ lệ đạt (%) Tổng số SV không đạt yêu cầu, phải học bù Tỷ lệ không đạt (%) Tổng số SV học lại đợt 1 đạt yêu cầu Tỷ lệ học lại đợt 1 đạt (%)
1 Đầu khóa 5.977 5.905 99% 5.756 96% 221 4% 34 100%
2 Giữa khóa 10.311 9.974 97% 9.741 94% 570 6% 85 100%
3 Cuối khóa 4.671 4.513 97% 4.438 95% 233 5% 40 100%
Tổng cộng 20.959 20.392 97% 19.935 95% 1.024 5% 159 100%

(Số liệu về SV được cập nhật đến ngày 31/12/2020)

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Vụ GDCT&CTHSSV – Bộ GD&ĐT;

– Lưu: VT, CSHTNH.

(đã ký)
GS. TS. Sử Đình Thành

Hotline