KINH NGHIỆM: 20 năm tổ chức huấn luyện hoạt động định hướng, thực hành kỹ năng cho thanh, thiếu niên; 14 năm công tác sinh viên; 09 năm biên tập viên

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  • Sự kiện sinh viên
  • Hoạt động định hướng
  • Hoạt động tư vấn
  • Hỗ trợ thông tin

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

  • Sống cố gắng bình tĩnh

SỞ THÍCH

  • Nhiếp ảnh
  • Khám phá công nghệ
  • Du lịch trải nghiệm
  • Hoạt động xã hội