KINH NGHIỆM: 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh viên 

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  • Quản lý hệ thống CRM
  • Dịch vụ hỗ trợ người học
  • Quản trị website DSA
  • Hoạt động tư vấn

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

  • Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ

SỞ THÍCH

  • Bóng đá
  • Du lịch