Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 2055/TB-ĐHKT-QLĐTCTSV ngày 21 tháng 9 năm 2020 về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2020 dành cho sinh viên Khóa 43, Khóa 44, Khóa 45 – Đại học chính quy.

Căn cứ Thông báo số 2386/TB-ĐHKT-QLĐTCTSV ngày 26 tháng 10 năm 2020 về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2020 dành cho sinh viên Khóa 46 – Đại học chính quy.

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến của Hội đồng xét học bổng UEH – Học kỳ cuối năm 2020 số 2792/BB-ĐHKT-ĐT ngày 17 tháng 12 năm 2020.

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên khóa 43, 44, 45 và 46 Đại học chính quy nhận học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ cuối năm 2020 (Xem danh sách kèm theo).

Lưu ý: Sinh viên thắc mắc, khiếu nại về kết quả học bổng và phản hồi về việc sai các thông tin cá nhân vui lòng liên hệ từ ngày 18/12/2020 đến ngày 27/12/2020:

  1. + Cô Thúy Hải, ĐT: 028.7306.1976 – ext 1003, Email: haittt@ueh.edu.vn
  2. + Cô Nhật Uyên, ĐT: 028.7306.1976 – ext 1005, Email: uyentn@ueh.edu.vn

Danh sách nhận học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ cuối năm 2020

Bản thông báo đầy đủ

Hotline