– Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

– Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ cuối năm 2022 hệ Đại học chính quy;

Trường thông báo một số thông tin liên quan đến học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ đầu năm 2023 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2022) như sau:

  1. Số tín chỉ tối thiểu sinh viên đăng ký trong học kỳ cuối năm 2022 được tham gia xét học bổng KKHT – Học kỳ đầu năm 2023:
 Khóa – ngành/chuyên ngành Số tín chỉ
Ngành Kế toán doanh nghiệp (CT chuẩn) –  K46 14
Các ngành/chuyên ngành còn lại K46, 47, 48 15
  1. Các mức học bổng xác định như sau:

– Mức học bổng loại xuất sắc: Bằng 150% suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt xuất sắc.

– Mức học bổng loại giỏi: Bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

– Mức học bổng loại khá: Bằng suất học bổng bán phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

  1. Phân bổ học bổng: 

– Bảng phân bổ học bổng: tại đây

Khóa 46: tại đây

– Khóa 47: tại đây

– Khóa 48: tại đây

– Chất lượng cao: tại đây

  1. Nguyên tắc xét cấp học bổng KKHT, căn cứ:

Số suất học bổng phân bổ cho từng chuyên ngành, từng khóa học;

– Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự:

+ Mức học bổng: Xuất sắc, giỏi, khá;

+ Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp;

+ Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định.

  1. Kiểm tra thông tin điểm trung bình học kỳ cuối năm 2022:

– Sinh viên thuộc top đầu của các ngành/chuyên ngành vui lòng kiểm tra kỹ thông tin về điểm học tập và điểm trung bình học kỳ trên trang student.ueh.edu.vn mục Tra cứu thông tin → Kết quả học tập → Xem điểm SV → Xem tại năm học 2022 – học kỳ: Học kỳ cuối. Trong đó, sinh viên kiểm tra đủ môn đã đăng ký học trong kỳ, đúng điểm được công bố, kiểm tra tổng số tín chỉ đã học trong kỳ, điểm trung bình học kỳ tính theo công thức:

Trường hợp có sai sót thông tin về điểm trung bình học kỳ cuối năm 2022 phản hồi vào biểu mẫu trước ngày 16/4/2023.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên có sai sót về điểm nhưng không phản hồi có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên khi xét học bổng Khuyến khích học tập, vì vậy DSA rất mong sinh viên rà soát kỹ thông tin của mình và phản hồi lại.

  1. Các mốc thời gian

– Hạn cuối gửi đề nghị yêu cầu cộng điểm đến các đơn vị liên quan: Hết ngày 20/4/2023. Thời gian chốt dữ liệu kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên để Hội đồng xét cấp học bổng: Hết ngày 04/5/2023. Sau thời gian này, các trường hợp cộng điểm thưởng Nghiên cứu khoa học sẽ không điều chỉnh điểm trung bình xét học bổng.

– Đối với các Giải thưởng cấp trường và cấp cao: Gửi email kèm biểu mẫu đề nghị cộng điểm đến cô Minh Hà – Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế (Email: vuminhha@ueh.edu.vn)

– Đối với Giải thưởng UEH500: Liên hệ với Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

– Các giải thưởng cấp khoa/viện đào tạo: Liên hệ với Khoa/Viện tổ chức cuộc thi

– Kết quả dự kiến học bổng Khuyến khích học tập sẽ được đăng tải tại website http://dsa.ueh.edu.vn/.

 

Hotline