QT TRIEN KHAI HOC BONG TU CAC DON VI NGOAI TRUONG

Quyết định Về việc ban hành Quy trình triển khai chương trình học bổng từ các đơn vị ngoài trường tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mã quy trình CSHTNH.QT.04 thay thế quy trình HTSV.QT.06 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: Tại đây

Hotline