Nhà trường sẽ chi trả trực tiếp học bổng vào tài khoản ngân hàng của sinh viên từ ngày 17/8/2022 theo DANH SÁCH

Sinh viên vui lòng kiểm tra thông tin họ tên, tài khoản ngân hàng trong danh sách. Trường hợp có sai sót hoặc thiếu thông tin, vui lòng gửi điều chỉnh theo Biểu mẫu Thời gian kiểm tra và bổ sung thông tin tài khoản cá nhân: Từ ngày 25/7/2022 đến trước ngày 10/8/2022

Hotline