Căn cứ Thông báo số 46/TB-CSHTNH của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học ngày 19 tháng 6 năm 2023 về kết quả dự kiến học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ đầu năm 2023 (Xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2022), Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập HKĐ 2023 sẽ được công bố vào ngày 17/7/2023. Tuy nhiên nhằm đảm bảo tối ưu nguồn ngân sách cấp bổ sung, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học đang trong quá trình xin ý kiến từ Hội đồng học bổng. Do đó, DSA điều chỉnh thời gian thông báo Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2023, cụ thể:

  • Danh sách sinh viên chính thức đạt học bổng: Danh sách chính thức sẽ căn cứ trên danh sách dự kiến đã công bố và loại trừ các sinh viên đã nhận từ một suất học bổng toàn phần trong học kỳ đầu năm 2023 theo quy định. Đồng thời trong quyết định chính thức sẽ có danh sách sinh viên cấp bổ sung suất tiếp theo (Nếu được duyệt từ Hội đồng học bổng UEH năm 2023)
  • Thời gian dự kiến công bố kết quả: Đầu tháng 08/2023.
  • Thông tin liên hệ:

Hotline