BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 31 /QĐ-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy

đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 4325/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 7, năm học thứ 4 và toàn khóa học Khóa 44 đại học chính quy (trừ ngành Kế toán và chương trình Cử nhân tài năng) –  đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho 103 sinh viên Khóa 44 (trừ ngành Kế toán và chương trình Cử nhân tài năng) – ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc trong toàn khóa học (danh sách đính kèm).

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 được thưởng theo quy định của Trường.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, các Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như Điều 3;
Lưu: VT, CSHTNH.
(đã ký)

GS.TS. Sử Đình Thành


DANH SÁCH

Về việc khen thưởng sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy

đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 04/01/2022)

Stt Họ Tên Lớp MSSV
          1 Nguyễn Huỳnh Phượng DH44AE001 31181023267
          2 Bùi Thị Hiền Thảo DH44AE001 31181025314
          3 Trần Thị Mỹ Hạnh DH44BD001 31181022808
          4 Trương Vỹ Hiếu DH44BD001 31181023669
          5 Phan Vũ Thư DH44BD001 31181022610
          6 Hồ Nguyễn Thái Bão DH44IE002 31181022447
          7 Trần Quốc Bảo DH44IE003 31181022635
          8 Võ Thị Nhi DH44NS001 31181022909
          9 Trần Quang Phúc DH44NS002 31181021332
        10 Nguyễn Nhất Phương DH44NS002 31181026001
        11 Trương Diệp Anh Thư DH44NS002 31181024543
        12 Lê Thị Thùy Trang DH44NS002 31181023960
        13 Lê Thị Thảo Trường DH44NS002 31181023274
        14 Nguyễn Thúy Vi DH44NS002 31181024995
        15 Đoàn Hà Kỳ Anh DH44TG001 31181025799
        16 Phan Trần Mạnh Tiến DH44TG001 31181021344
        17 Huỳnh Chí Minh DH44AD001 31181020869
        18 Nguyễn Đăng Yến Nhi DH44AD001 31181020275
        19 Phạm Việt Thăng DH44AD001 31181022508
        20 Lê Như Huyền DH44AD003 31181021744
        21 Huỳnh Thị Yến Nhi DH44AD003 31181020777
        22 Trần Tuấn Anh DH44AD004 31181025005
        23 Nguyễn Thị Hạnh DH44AD004 31181022869
        24 Nguyễn Hoàng Phúc DH44AD004 31181025478
        25 Võ Tùng Huy Hoàng DH44AD005 31181023728
        26 Trần Đăng Khoa DH44AD005 31181025183
        27 Nguyễn Thị Kim Yến DH44AD005 31181020322
        28 Trần Thị Thu Thảo DH44AD006 31181022867
        29 Lê Thu Uyên DH44AD006 31181023700
        30 Trần Ngô Thảo My DH44ADC02 31181024673
        31 Nguyễn Minh Uyên DH44ADC02 31181025634
        32 Bùi Thị Kim Yến DH44ADC02 31181024321
        33 Nguyễn Trọng Khang DH44CL001 31181025580
        34 Quách Khởi Minh DH44CL002 31181020330
        35 Nguyễn Phúc Gia Khang DH44FT001 31181020011
        36 Lê Thúy Nhiên DH44FT001 31181022755
        37 Trương Thị Huỳnh Anh DH44FTC01 31181021128
        38 Võ Khánh Ngân DH44FTC01 31181025312
        39 Phạm Ngọc Tường Vy DH44FTC01 31181025725
        40 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH44IB002 31181025338
        41 Nguyễn Hữu Tiến DH44IB004 31181025978
        42 Nguyễn Thị Lệ Thủy DH44IB004 31181022372
        43 Bùi Thị Thùy Dung DH44IB005 31181023451
        44 Nguyễn Thị Yến Nhi DH44IB005 31181022823
        45 Trần Thị Linh Giang DH44IB006 31181022378
        46 Vương Thị Thanh Huyền DH44IB006 31181023228
        47 Mai Thị Hằng DH44IB007 31181023468
        48 Nguyễn Thúy Hằng DH44IB007 31181021508
        49 Nguyễn Thị Thanh Ngân DH44IB007 31181022770
        50 Nguyễn Thị Thu Nguyên DH44IB007 31181022442
        51 Nguyễn Thị Hoàng Thi DH44IB007 31181023284
        52 Bùi Hồ Khánh Uyên DH44IB007 31181026007
        53 Đồng Thị Tường Vi DH44IB007 31181022715
        54 Trương Nguyễn Ngọc Yến DH44IB007 31181025556
        55 Nguyễn Thị Thu Hằng DH44IB008 31181023469
        56 Lê Quốc Huy DH44IB008 31181022859
        57 Trần Nhật Uyên DH44IB008 31181020124
        58 Trần Ngọc Khánh Thư DH44IBC02 31181020931
        59 Dương Thế Anh DH44IBC03 31181021461
        60 Nguyễn Thị Thúy Vy DH44IBC03 31181023499
        61 Nguyễn Trần Phương Vy DH44IBC03 31181025839
        62 Lê Thị Hồng Huệ DH44KM001 31181022429
        63 Nguyễn Thị Hồng Hạnh DH44KM002 31181023467
        64 Nguyễn Long DH44KM002 31181020531
        65 Nguyễn Hải Nam DH44MR002 31181020298
        66 Võ Uyên Sa DH44MR003 31181020194
        67 Nguyễn Thị Kim Hoa DH44PF002 31181025657
        68 Vũ Bảo Ngân DH44BR001 31181020675
        69 Nguyễn Kim Hương DH44FN001 31181021372
        70 Lê Kim Thảo DH44FN001 31181024486
        71 Nguyễn Ngọc Hân DH44FN002 31181020117
        72 Phạm Minh Chánh DH44FN003 31181025750
        73 Danh Thị Kim Liền DH44FN004 31181025945
        74 Lê Thị Thanh Duyên DH44FN005 31181022437
        75 Nguyễn Lâm Như DH44FN005 31181023763
        76 Nguyễn Công Toại DH44FN005 31181022818
        77 Võ Thị Mỹ Trinh DH44FN005 31181022650
        78 Trần Linh Chi DH44FNC01 31181020693
        79 Nguyễn Lê Thu Uyên DH44FNC01 31181020032
        80 Võ Trần Anh Thư DH44FNC03 31181021779
        81 Trần Thị Thùy Trang DH44FNC03 31181022407
        82 Trần Đức Thuận DH44TQ001 31181022892
        83 Cao Thị Kim Liên DH44ND001 31181023646
        84 Phạm Nguyên DH44NH005 31181023434
        85 Đặng Thị Minh Thư DH44NH005 31181024861
        86 Phùng Phương Hằng DH44TT001 31181022876
        87 Đậu Thị Ngọc Linh DH44BI001 31181024102
        88 Nguyễn Hoàng Phương Trâm DH44BI001 31181021979
        89 Lê Hồng DH44BI001 31181026042
        90 Lê Thị Hoài Ngân DH44EC002 31181022440
        91 Võ Hồng Nhiển DH44EC002 31181025965
        92 Trịnh Lê Duy DH44ER001 31181024473
        93 Nguyễn Thảo Nhi DH44ER001 31181022008
        94 Hồ Lê Cẩm DH44ER001 31181023265
        95 Hoàng Đỗ Minh Thảo DH44ER001 31181022451
        96 Lê Hữu Phúc DH44LA001 31181022444
        97 Lâm Thiện Toàn DH44LA001 31181025692
        98 Liêu Thị Phúc DH44LQ001 31181020243
        99 Trần Ngọc Duy DH44AV001 31181024376
      100 Bùi Thị Hồng Kẩm DH44AV002 31181023266
      101 Lê Nguyễn Hoàng DH44AV003 31181023979
      102 Nguyễn Thị Hòa DH44AV004 31181022355
      103 Đặng Minh Ngọc DH44SK001 31181021288

Lưu ý

Giấy khen được chuyển trong hồ sơ tốt nghiệp.
Tiền khen thưởng là 300.000 đồng/ sinh viên, được chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên (không nhận tiền mặt).

Hotline