BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 550 /QĐ-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng sinh viên Khóa 43 hệ Đại học chính quy

đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy chế số 40/QC-ĐHKT-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 3744/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 7, năm học thứ 4 và toàn khóa học Khóa 43 – đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học và Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho 67 sinh viên Khóa 43 – ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc trong toàn khóa học (danh sách đính kèm).

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 được thưởng theo quy định của Trường.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, các Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như Điều 3;
Lưu: VT, CSHTNH.
(đã ký)
GS.TS. Sử Đình Thành

DANH SÁCH

Sinh viên khen thưởng sinh viên Khóa 43 hệ Đại học chính quy

đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 550 /QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 17 tháng 3 năm 2021)

Stt Họ Tên Lớp
1 Huỳnh Thị Kiều DH43AE001
 2 Nguyễn Minh Phát DH43AE001
 3 Tô Thụy Phương Trúc DH43AE001
 4 Nguyễn Thị Hồng Nguyên DH43BD001
 5 Chu Nguyên Bình DH43NS002
 6 Nguyễn Hùng Kiệt DH43NS002
 7 Lê Thị Phước Nhàn DH43NS002
 8 Lê Nguyễn Hoàng Phong DH43TG003
 9 Nguyễn Trung Hậu DH43AD001
 10 Võ Lạc Âu Dương DH43AD002
 11 Lê Nguyễn Trâm Anh DH43AD004
 12 Trịnh Thị Hồng Nhị DH43AD005
 13 Trần Phúc Lộc DH43ADC01
 14 Nguyễn Thành Hưng DH43QB001
 15 Phạm Trần Thanh Thảo DH43QB001
 16 Trương Sang Hậu DH43FT001
 17 Châu Thanh DH43IB001
 18 Nguyễn Trường Đăng Khoa DH43IB002
 19 Đào Thanh Lam DH43IB002
 20 Nguyễn Thị Khánh Huyền DH43IBC01
 21 Trần Thị Hạnh Nguyên DH43IBC01
 22 Bùi Qúy Bảo Trân DH43IBC01
 23 Đoàn Nguyễn Diệu Linh DH43IBC05
 24 Võ Nhật Nam DH43IBC06
 25 Nguyễn Nhật Tuấn DH43IBC08
 26 Nguyễn Hoài Phương DH43IBC10
 27 Phan Ngô Bảo Trâm DH43IBC10
 28 Phan Thị Thanh Ngọc DH43MR002
 29 Bùi Như Ngọc DH43MRC01
 30 Nguyễn Khánh Trường DH43FN001
 31 Đặng Hoàng Hảo DH43FN004
 32 Lâm Quốc Bảo DH43FN005
 33 Phạm Thị Thúy Kiều DH43FN005
 34 Nguyễn Thị Bình Phước DH43FN005
 35 Đào Thái Toàn DH43FN005
 36 Lê Đỗ Quyên DH43FN006
 37 Đỗ Hoàng Sơn DH43FN006
 38 Phan Thị Yến Nhi DH43FN007
 39 Nguyễn Thanh Việt DH43FN007
 40 Nguyễn Thị Phương Dung DH43FNC01
 41 Nguyễn Trung Dũng DH43FNC01
 42 Nguyễn Thảo Vy DH43FNC02
 43 Nguyễn Võ Hồng Anh DH43TQ001
 44 Nguyễn Thanh Chương DH43TQ001
 45 Nguyễn Thanh Giang DH43TQ001
 46 Dương Mỹ Hảo DH43TQ001
 47 Nguyễn Hiệp Ngọc Dung DH43NH001
 48 Võ Lê Công Danh DH43NH003
 49 Trần Thanh Tài DH43NH004
 50 Nguyễn Văn Thành DH43TD001
 51 Nguyễn Hồng Huy DH43TF001
 52 Vũ Thị Quỳnh DH43BI001
 53 Trần Hữu Lộc DH43EC001
 54 Trần Thị Lệ Hiền DH43KC001
 55 Vương Kiều Kim Ngân DH43KC001
 56 Nguyễn Thị Hồng Ngọc DH43KC001
 57 Nguyễn Tiến Thành DH43KC001
 58 Võ Huỳnh Anh Thu DH43KC001
 59 Nguyễn Ngọc Mai Thy DH43LA001
 60 Đỗ Thị Hồng Quyên DH43LA002
 61 Trần Hoàng Thắng DH43AV001
 62 Huỳnh Ngọc Đan Thanh DH43AV002
 63 Đào Kim Ngân DH43AV003
 64 Trương Nguyễn Luân DH43LH001
 65 Lê Hoàng Hương Thy DH43LH001
 66 Trịnh Quốc Trung DH43LH001
 67 Đỗ Thị Thúy Ngân DH43SK001

Lưu ý

Giấy khen được chuyển trong hồ sơ tốt nghiệp tháng 3/2021 (nếu chưa tốt nghiệp, sinh viên nhận tại Phòng A.016, cơ sở A). Tiền khen thưởng là 300.000 đồng/ sinh viên, được chuyển vào tài khoản của sinh viên.

Hotline