1. Kết quả

Xem Bảng điểm

2. Sử dụng kết quả:

– Điểm bài thu hoạch sẽ được cập nhật bổ sung vào điểm rèn luyện của sinh viên (ngoại trừ sinh viên đã tốt nghiệp).

– Sinh viên không học tập đầy đủ trong đợt học chính của Tuần Sinh hoạt công dân chỉ được ghi nhận tối đa đến mức độ tham gia không đầy đủ.

Hotline