Xem điểm rèn luyện Điểm rèn luyện được cập nhật vào UEH Student và Trang điểm rèn luyện toàn khóa.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1114 /QĐ-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 5

Khóa 45 – ĐHCQ


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 2075/QyĐ-ĐHKT-NHSU ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định về các hội đồng thuộc cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 5 Khóa 45 – ĐHCQ.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, các Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên Khóa 45 – ĐHCQ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Như Điều 2;

– Lưu: VT, CSHTNH.

(đã ký)

TS. Bùi Quang Hùng

Hotline