Tổ chức Sinh hoạt lớp theo hình thức trực tuyến

– Theo công số 1431/UBND-VX ngày 7/5/2021 vầ tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn TPHCM và căn cứ vào kết luận của Hiệu trưởng vào lúc 14h30 ngày 7/5/2021 về việc giảng dạy và học tập sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến, trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, sinh hoạt lớp buổi 2 học kỳ đầu 2021 sẽ tiến hành bằng hình thức trực tuyến.
– Cố vấn học tập chủ động liên lạc với Ban cán sự lớp thông báo lịch sinh hoạt và gửi email về thời gian, đường link sinh hoạt lớp trực tuyến đến toàn thể sinh viên lớp (tương tự như cách thức giảng dạy trực tuyến của các lớp học phần).
– Các hồ sơ, biểu mẫu tổ chức sinh hoạt lớp do Cố vấn học tập xác nhận và thực hiện, toàn thể sinh viên không gặp mặt trực tiếp và ký tên.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌCĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 23 /CSHTNHTP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2021
V/v tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2
Học kỳ đầu năm 2021
đối với các khóa 44, 45, 46 – ĐHCQ

Kính gửi:

– Các khoa, viện đào tạo;

– Cố vấn học tập các lớp khoá 44, 45, 46 – ĐHCQ.

Theo Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (P.CSHTNH) kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập (CVHT) các lớp khóa 44, 45, 46 hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 – Học kỳ đầu năm 2021 và thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến thông tin

1.1. Các nội dung về đào tạo, học vụ và quản lý sinh viên (xem Phụ lục 1).

1.2. Các nội dung của khoa, viện đào tạo và các đơn vị khác (nếu có).

1.3. Tổ chức học lại Tuần Sinh hoạt công dân

– Đối tượng: Sinh viên ĐHCQ chưa hoàn thành chương trình học tập trong năm học;

– Đăng ký trực tuyến tại https://dsa.ueh.edu.vn/diem-sinh-hoat-cong-dan từ ngày 01/7/2021 đến ngày 29/7/2021.

– Học và làm bài thu hoạch: 13g30 ngày 01/8/2021 tại Hội trường A116 (cơ sở A).

1.4. Các kênh thông tin để sinh viên trình bày ý kiến, nhằm giúp nhà trường nắm bắt và giải quyết kịp thời các thắc mắc, tâm tư và nguyện vọng của sinh viên, gồm có:

– Ban cán sự lớp;

– CVHT phụ trách lớp;

– Các phòng, ban chức năng và khoa, viện đào tạo;

– Gặp trực tiếp Ban Giám hiệu (buổi chiều thứ Năm hàng tuần);

– Các kênh truyền thông khác: điện thoại, email, v.v.

1.5. Các thông tin, quy định, hướng dẫn liên quan đến sinh viên

Sinh viên xem tại Sổ tay sinh viên: http://handbook.ueh.edu.vn/.

2. Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Cán sự lớp

Nội dung đánh giá thực hiện theo Khoản e, Điều 27 và Phụ lục 2 của Quy định Công tác sinh viên, gồm các bước sau:

– Lớp trưởng, Lớp phó thực hiện báo cáo công tác trước tập thể lớp;

– Tập thể lớp nhận xét, đánh giá, có xác nhận của CVHT theo các mức:

+ Tích cực: Tích cực thực hiện nhiệm vụ; tập thể lớp hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và thực hiện “Văn hóa UEH”;

+ Chưa tích cực;

+ Đề nghị bãi nhiệm.

3. Đánh giá kết quả tư vấn và hỗ trợ của cố vấn học tập

– Nội dung thực hiện:

+ Lấy ý kiến sinh viên;

+ CVHT tự đánh giá.

– Thực hiện trực tuyến tại https://dsa.ueh.edu.vn/danh-gia-cong-viec-co-van-hoc-tap/ (yêu cầu đăng nhập email UEH để thực hiện) từ ngày 10/5/2021 đến ngày 28/5/2021.

Lưu ý: Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với toàn thể sinh viên của lớp. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc, sinh viên sẽ bị xem xét trừ điểm rèn luyện.

4. Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (xem Phụ lục 2)

– Trang thông tin về công tác đánh giá kết quả rèn luyện:

https://dsa.ueh.edu.vn/cong-tac-sinh-vien/ket-qua-ren-luyen/.

– Trang thông tin về điểm rèn luyện, thực hiện bổ sung, khiếu nại:

https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/.

– Trang thông tin về điểm sinh hoạt công dân:

https://dsa.ueh.edu.vn/diem-sinh-hoat-cong-dan.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên có điểm rèn luyện <50 trong 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị xét ngừng học theo quy định.

5. Lịch Sinh hoạt lớp buổi 2

– CVHT xem lịch sinh hoạt lớp tại Dashboard cá nhân (https://ueh.edu.vn/ueher/), vào mục Thông tin lịch giảng (hướng dẫn xem tại Phụ lục 3).

– Các lớp ISB tổ chức Sinh hoạt lớp theo kế hoạch đào tạo của Viện ĐTQT.

Lưu ý: Lịch sinh hoạt lớp do Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (P.KHĐT-KT) bố trí theo thời khóa biểu của các lớp sinh viên. Trong trường hợp lớp có nhu cầu điều chỉnh lịch (do trùng lịch giảng của CVHT hoặc do tập thể lớp đề nghị thay đổi), CVHT thực hiện như sau:

+ CVHT trao đổi với tập thể lớp để thống nhất thời gian sinh hoạt lớp mới, được đa số sinh viên đồng thuận;

+ CVHT thực hiện đăng ký mượn giảng đường tại website của P.KHĐT-KT (tương tự như thay đổi lịch giảng);

+ Sau khi duyệt đồng ý, P.KHĐT-KT sẽ gửi email đến CVHT, P.CSHTNH và Phòng Thanh tra – Pháp chế;

+ CVHT thông báo đến lớp thời gian và địa điểm mới đã được duyệt.

6. Hồ sơ tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2

STTBiểu mẫuDiễn giải
 1SHL2Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 2
 2SHL2_Mẫu 1Báo cáo công tác của lớp trưởng, lớp phó (BCS_Mẫu 1)
 3SHL2_Mẫu 2Bảng điểm rèn luyện
 4SHL2_Mẫu 3Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện của lớp

– CVHT tải và in mẫu tại https://dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/ từ ngày 07/5/2021;

– Thời gian CVHT nộp hồ sơ về Văn phòng khoa, viện đào tạo: hạn cuối ngày 25/5/2021.

7. Các biểu mẫu nhận xét, đánh giá của khoa, viện

STTBiểu mẫuDiễn giải
 1RLSV_Mẫu 4Biên bản họp khoa, viện đánh giá rèn luyện sinh viên
 2RLSV_Mẫu 5Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện (nếu có)
 3RLSV_Mẫu 6Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện (nếu có)
 4 Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập, thực hiện trực tuyến tại: https://dsa.ueh.edu.vn/danh-gia-cong-viec-co-van-hoc-tap/
 5BCS_Mẫu 2Bảng đánh giá ban cán sự lớp của khoa, viện

– Khoa, viện tải và in mẫu tại https://dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/;

– Thời gian các khoa, viện đào tạo nộp hồ sơ (bao gồm hồ sơ tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 và các biểu mẫu liên quan quả khoa, viện) về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: hạn cuối ngày 28/5/2021.

Trân trọng./-

Nơi nhận:TRƯỞNG PHÒNG
– Như trên;
– Phòng QLĐT (để phối hợp);
– Phòng KHĐT-KT (để phối hợp);
– Phòng TTPC (để phối hợp);
– Lưu: CSHTNH.
(đã ký)
ThS. Nguyễn Văn Đương

Xem toàn bộ nội dung công văn và phụ lục.

Hotline