Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên Đại học chính quy khóa 45, 46, 47 và Biên bản số 2555/BB-ĐHKT-CSHTNH ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng xét học bổng UEH về việc lấy ý kiến xét cấp học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công nhận sinh viên Đại học chính quy khóa 45, 46, 47 được cấp học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2022. (Danh sách kèm theo)

 LƯU Ý

– Phòng Tài chính – Kế toán sẽ có thông báo về việc chi trả học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên tại website của Phòng: http://tckt.ueh.edu.vn

– Sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả học bổng KKHT vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học qua email hocbong@ueh.edu.vn để được Bộ phận học bổng hỗ trợ và giải đáp.

Hotline