BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2312/QĐ-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công Cố vấn học tập Khóa 47 – ĐHCQ

giai đoạn chuyên ngành

__________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy chế số 40/QC-ĐHKT-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập các lớp chuyên ngành khóa 47 hệ đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công 53 viên chức làm Cố vấn học tập cho 62 lớp – Khóa 47 hệ đại học chính quy – giai đoạn chuyên ngành (danh sách đính kèm).

Điều 2. Cố vấn học tập có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị liên quan và các viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  • Như Điều 3;
  • Website P.CSHTNH;
  • Lưu: VT, CSHTNH.

(đã ký)

GS.TS. Sử Đình Thành


DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 47 ĐHCQ

GIAI ĐOẠN CHUYÊN NGÀNH

Stt Khoa/Viện Tên CVHT Mã lớp Email
1 Khoa Kinh tế Ngô Hoàng Thảo Trang DH47AE001 trangnht@ueh.edu.vn
2 Ngô Hoàng Thảo Trang DH47AE002 trangnht@ueh.edu.vn
3 Nguyễn Thị Hoàng Oanh DH47AE003 hoangoanh@ueh.edu.vn
4 Lương Vinh Quốc Duy DH47IV001 quocduy@ueh.edu.vn
5 Lương Vinh Quốc Duy DH47IV002 quocduy@ueh.edu.vn
6 Huỳnh Kiều Tiên DH47VA001 huynhkieutien@ueh.edu.vn
7 Khoa Quản trị Nguyễn Văn Chương DH47AD001 nvchuong@ueh.edu.vn
8 Nguyễn Văn Chương DH47AD002 nvchuong@ueh.edu.vn
9 Trương Nữ Tô Giang DH47AD003 giangtnt@ueh.edu.vn
10 Trương Nữ Tô Giang DH47AD004 giangtnt@ueh.edu.vn
11 Lý Thục Hiền DH47AD005 hienlt@ueh.edu.vn
12 Lý Thục Hiền DH47AD006 hienlt@ueh.edu.vn
13 Cao Quốc Việt DH47EM001 vietcq@ueh.edu.vn
14 Cao Quốc Việt DH47EM002 vietcq@ueh.edu.vn
15 Từ Vân Anh DH47CL001 vananh@ueh.edu.vn
16 Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing Nguyễn Thị Đài Trang DH47IB001 trangngtd@ueh.edu.vn
17 Nguyễn Thị Đài Trang DH47IB002 trangngtd@ueh.edu.vn
18 Nguyễn Thị Đài Trang DH47IB003 trangngtd@ueh.edu.vn
19 Trương Hồng Ngọc DH47IB004 ngocth@ueh.edu.vn
20 Trương Hồng Ngọc DH47FT001 ngocth@ueh.edu.vn
21 Khoa Tài chính công Đặng Văn Cường DH47PF001 dangcuong@ueh.edu.vn
22 Trần Trung Kiên DH47TB001 kientt@ueh.edu.vn
23 Phạm Quốc Hùng DH47TX001 hungpham@ueh.edu.vn
24 Phạm Thái Bình DH47HQ001 binhpt@ueh.edu.vn
25 Nguyễn Phúc Cảnh DH47HQ002 canhnguyen@ueh.edu.vn
26 Khoa Tài chính Trần Thị Thùy Linh DH47FN001 linhtcdn@ueh.edu.vn
27 Tô Công Nguyên Bảo DH47FN002 baotcdn@ueh.edu.vn
28 Lương Thị Thảo DH47FI001 thaoluong@ueh.edu.vn
29 Trương Trung Tài DH47IF001 trungtai@ueh.edu.vn
30 Nguyễn Văn Thiện Tâm DH47IF002 tamnvt@ueh.edu.vn
31 Phùng Đức Nam DH47RM001 ducnam@ueh.edu.vn
32 Khoa Ngân hàng Nguyễn Quốc Anh DH47CD001 quocanh@ueh.edu.vn
33 Phạm Khánh Duy DH47NH001 duy.pham@ueh.edu.vn
34 Nguyễn Từ Nhu DH47NH002 nhunt@ueh.edu.vn
35 Nguyễn Trung Thông DH47NQ001 thongnt@ueh.edu.vn
36 Cao Ngọc Thủy DH47ND001 ngocthuy@ueh.edu.vn
37 Lê Nguyễn Quỳnh Hương DH47TT001 quynh_huong@ueh.edu.vn
38 Khoa Kế toán Nguyễn Phước Bảo Ấn DH47KN001 baoan@ueh.edu.vn
39 Lê Thị Cẩm Hồng DH47KN002 hongltc@ueh.edu.vn
40 Đậu Thị Kim Thoa DH47KN003 kimthoa@ueh.edu.vn
41 Lê Hoàng Oanh DH47KN004 hoangoanh_ktkt@ueh.edu.vn
42 Nguyễn Thị Thu Nguyệt DH47KN005 thunguyet4497@ueh.edu.vn
43 Võ Minh Hùng DH47KN006 minhhung@ueh.edu.vn
44 Trần Thị Huệ Anh DH47KN007 anhtth@ueh.edu.vn
45 Phùng Quốc Việt DH47KN008 vietpq@ueh.edu.vn
46 Hoàng Cẩm Trang DH47KN009 tranghc@ueh.edu.vn
47 Nguyễn Thị Phương Hồng DH47KN010 hongntp@ueh.edu.vn
48 Phan Thị Thúy Quỳnh DH47KO001 thuyquynh@ueh.edu.vn
49 Khoa Du lịch Nguyễn Lê Vinh DH47KS001 levinh@ueh.edu.vn
50 Lê Hồng Trân DH47KS002 tranlh@ueh.edu.vn
51 Nguyễn Hồng Ngọc DH47SK001 ngocnh@ueh.edu.vn
52 Dương Hồng Nhung DH47SK002 nhungdh@ueh.edu.vn
53 Lê Phương Giao Linh DH47LH001 linhlp@ueh.edu.vn
54 Đinh Việt Phương DH47LH002 phuongdv@ueh.edu.vn
55 Lê Hữu Nghĩa DH47CR001 nghialh@ueh.edu.vn
56 Khoa Toán – Thống kê Lê Thị Hồng Hoa DH47FM001 lthhoa@ueh.edu.vn
57 Đào Nguyên Anh DH47FM002 anhdn@ueh.edu.vn
58 Phạm Trí Cao DH47AS001 phamtricao@ueh.edu.vn
59 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Phan Hiền DH47BI001 hienphan@ueh.edu.vn
60 Nguyễn Mạnh Tuấn DH47BI002 tuannm@ueh.edu.vn
61 Bùi Xuân Huy DH47ER001 huybx@ueh.edu.vn
62 Viện Đổi mới sáng tạo Đỗ Thị Kim Thanh DH47CN001 thanh.dtk@ueh.edu.vn

Hotline