KINH NGHIỆM: 04 năm hoạt động Đoàn Hội, phong trào sinh viên; 02 năm truyền thông, marketing; 07 năm công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  • Học bổng
  • Hoạt động tư vấn
  • Dịch vụ nghề nghiệp
  • Công tác truyền thông của DSA 
  • Thư ký tổng hợp; Báo cáo, thống kê

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

  • Luôn luôn học hỏi để phát triển và hoàn thiện bản thân

SỞ THÍCH

  • Đi du lịch
  • Nghe nhạc