KINH NGHIỆM: 02 năm quản lý thời khóa biểu, 09 năm tổ chức sự kiện, hoạt động văn nghệ, sinh hoạt công dân, cố vấn học tập

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

 • Sự kiện sinh viên
 • Cố vấn học tập
 • Dịch vụ hỗ trợ người học
 • Hoạt động tư vấn
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

 • Luôn chia sẻ chân thành
 • Đem năng lượng, suy nghĩ tích cực đến người khác

SỞ THÍCH

 • Du lịch
 • Thời trang
 • Ca hát
 • Xem phim trinh thám