KINH NGHIỆM: 14 năm quản lý khoa học, hợp tác quốc tế, hỗ trợ sinh viên quốc tế; 06 năm quản lý học bổng; 03 năm tư vấn tín dụng học tập

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  • Học bổng
  • Dịch vụ hỗ trợ người học
  • Hoạt động tư vấn

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

Nói ít làm nhiều

SỞ THÍCH

  • Xem phim
  • Nghe nhạc