• Company: UEH

KINH NGHIỆM: 15 năm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, sinh hoạt công dân, tư vấn về rèn luyện và đời sống sinh viên

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  • Kết quả rèn luyện
  • Hoạt động định hướng
  • Hoạt động tư vấn

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

  • Thoải mái, nhẹ nhàng

SỞ THÍCH

  • Phim hành động
  • Cà phê
  • Cá cảnh