KINH NGHIỆM: 5 năm tổ chức huấn luyện kỹ năng cho sinh viên. 12 năm tổ chức hoạt động giao lưu, đào tạo ngắn hạn và hỗ trợ dịch vụ sinh viên quốc tế; 17 năm tư vấn và hỗ trợ sinh viên

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  • Dịch vụ nghề nghiệp
  • Hoạt động tư vấn
  • Chống quấy rối tình dục
  • Quản trị chất lượng của DSA

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

  • Luôn học hỏi để hôm nay mình sẽ tốt hơn mình ngày hôm qua

SỞ THÍCH

  • Thích sách
  • Yoga