DSA triển khai và thực hiện chính sách học bổng tại UEH, bao gồm học bổng khuyến khích học tập, học bổng hỗ trợ học tập và học bổng từ các đơn vị ngoài trường. Ngoài ra, UEH còn có những loại học bổng, chương trình hỗ trợ đột xuất cho người học. Chính sách học bổng là sự hỗ trợ về tài chính của UEH dành cho tất cả sinh viên theo học tại Trường.

Hotline