BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác sinh viên

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục ứng phó dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Công văn số 3761/BGDDT-GDCTHSSV của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể năm 2022 như sau:

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Các Phó Hiệu trưởng; – Các đơn vị thuộc Trường; – Website CSHTNH; – Lưu: VT, CSHTNH. (đã ký) GS. TS. Sử Đình Thành

Hotline