Căn cứ Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ĐHCQ; căn cứ khung thời gian đào tạo năm 2023; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) kính đề nghị các đơn vị có liên quan, các cố vấn học tập (CVHT) hỗ trợ triển khai thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) của sinh viên (SV) khóa 46, 47, 48, 49 ĐHCQ, cụ thể như sau:

1. Tiến độ thực hiện chung

 • Từ viết tắt:
  • CVHT: Cố vấn học tập
  • KQRL: Kết quả rèn luyện
  • SV: Sinh viên
  • ISB: Viện Đào tạo quốc tế
  • KET: Khoa Kế toán
 • Sử dụng nền tảng CVHT advisor.ueh.edu.vn
  • CVHT triển khai cho lớp thực hiện đánh giá ở cấp lớp trong khung thời gian quy định; sau đó lập biên bản bằng tính năng của nền tảng CVHT
  • Phòng Tổng hợp, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ, Viện Đào tạo quốc tế triển khai đánh giá, họp hội đồng ở cấp trường thành viên, khoa, viện; sau đó, lập biên bản bằng tính năng của nền tảng CVHT
TT Nội dung Link truy cập Khóa Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Các đơn vị liên quan gửi dữ liệu đánh giá KQRL dsa.ueh.edu.vn/
diem-ren-luyen/
K46 (trừ ISB và KET) 02/10/2023 15/11/2023
K46 (ISB và KET) K47, K48, K49 02/10/2023 31/12/2023
2 SV tự đánh giá, kê khai bổ sung KQRL (bao gồm các hoạt động trong và ngoài UEH) dsa.ueh.edu.vn/
diem-ren-luyen/
K46 (trừ ISB và KET) 02/10/2023 15/11/2023
K46 (ISB và KET) K47, K48, K49 02/10/2023 31/12/2023
3 CVHT chủ trì chủ trì đánh giá kết quả rèn luyện ở cấp lớp advisor.ueh.edu.vn K46 (trừ ISB và KET) 21/11/2023 27/11/2023
K46 (ISB và KET) K47, K48, K49 02/01/2024 07/01/2024
4 Trường thành viên, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ, Viện Đào tạo quốc tế chủ trì đánh giá KQRL ở cấp khoa, viện advisor.ueh.edu.vn K46 (trừ ISB và KET) 28/11/2023 30/11/2023
K46 (ISB và KET) K47, K48, K49 08/01/2024 14/01/2024
5 DSA tổng hợp dữ liệu, tính điểm rèn luyện và thông báo KQRL SV dsa.ueh.edu.vn/
cong-tac-sinh-vien/
ket-qua-ren-luyen/
K46 (trừ ISB và KET) 28/11/2023 01/12/2023
K46 (ISB và KET) K47, K48, K49 08/01/2024 15/01/2024
6 SV phúc khảo KQRL dsa.ueh.edu.vn/
diem-ren-luyen/
K46 (trừ ISB và KET) 01/12/2023 10/12/2023
K46 (ISB và KET) K47, K48, K49 15/01/2024 28/01/2024
7 Hội đồng đánh giá KQRL UEH xem xét, thông qua kết quả advisor.ueh.edu.vn K46 (trừ ISB và KET) 11/12/2023 14/12/2023
K46 (ISB và KET) K47, K48, K49 29/01/2024 01/02/2024
8 Ban hành quyết định công nhận và lưu hồ sơ KQRL student.ueh.edu.vn K46 (trừ ISB và KET) 15/12/2023 15/12/2023
K46 (ISB và KET) K47, K48, K49 02/02/2024 02/02/2024

2. Nội dung thực hiện của Phòng Đào tạo

– Cập nhật kết quả học tập lên hệ thống UIS;

– Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:

+ Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);

+ Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do đơn vị tổ chức (không thuộc Đoàn – Hội) (nếu có);

+ Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).

– Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

3. Nội dung thực hiện của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

– Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:

+ Danh sách sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học ở các cấp (nếu có);

+ Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);

+ Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do đơn vị tổ chức (không thuộc Đoàn – Hội) (nếu có);

+ Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).

– Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

4. Nội dung thực hiện của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

– Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:

+ Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do Đoàn – Hội tổ chức, được cập nhật theo hệ thống Mã vạch;

+ Danh sách thành viên của câu lạc bộ, đội, nhóm;

+ Danh sách cán bộ Đoàn – Hội hoàn thành nhiệm vụ;

+ Danh sách sinh viên được biểu dương, khen thưởng Đoàn – Hội (nếu có);

+ Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);

+ Danh sách sinh viên đại diện UEH tham gia hoạt động cấp trên (có quyết định cử cá nhân hoặc đội tuyển; hoặc văn bản phối hợp tổ chức);

+ Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).

– Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

5. Nội dung thực hiện của các đơn vị quản lý khác

– Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:

+ Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);

+ Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do đơn vị tổ chức (không thuộc Đoàn – Hội) (nếu có);

+ Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).

– Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

6. Nội dung thực hiện của các khoa, viện

– Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:

+ Danh sách sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học thuộc trường thành viên, khoa, viện (không thuộc quản lý của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và Đoàn – Hội) (nếu có);

+ Danh sách đội tuyển sinh viên UEH dự thi các cuộc thi, hoạt động ở các cấp (có quyết định cử cá nhân hoặc đội tuyển tham gia) (nếu có);

+ Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);

+ Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do đơn vị tổ chức (không thuộc Đoàn – Hội) (nếu có);

+ Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).

– Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

7. Nội dung thực hiện của Cố vấn học tập các lớp sinh viên ĐHCQ

– Chủ trì đánh giá kết quả rèn luyện ở cấp lớp, thực hiện các nội dung:

+ Thông qua danh sách sinh viên Hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của lớp hoặc tham gia hỗ trợ quản lý lớp;

+ Thông qua danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung đối với những hoạt động rèn luyện;

+ Đề nghị sử dụng kết quả bảo lưu đối với sinh viên chuyển khóa;

+ Xem xét và thông qua nội dung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của lớp.

– Lập và gửi biên bản trực tuyến tại advisor.ueh.edu.vn (xem mẫu ở Phụ lục 1).

8. Nội dung thực hiện của Phòng Tổng hợp các trường thành viên, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ, Viện Đào tạo quốc tế

8.1. Gửi dữ liệu đánh giá kết quả rèn luyện

– Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:

+ Danh sách sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học thuộc trường thành viên, khoa, viện (không thuộc quản lý của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và Đoàn – Hội) (nếu có);

+ Danh sách đội tuyển sinh viên UEH dự thi các cuộc thi, hoạt động ở các cấp (có quyết định cử cá nhân hoặc đội tuyển tham gia) (nếu có);

+ Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do trường thành viên, khoa, viện tổ chức (không thuộc hoạt động Đoàn – Hội) (nếu có);

+ Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).

– Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

8.2. Tổng hợp hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của các khoa, viện

– Thư ký các khoa, viện theo dõi tình hình đánh giá cấp lớp và báo cáo trưởng đơn vị phụ trách.

8.3. Tổ chức họp Hội đồng cấp trường thành viên (cấp khoa đối với Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ, Viện Đào tạo quốc tế)

– Thành phần:

+ Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng trường; hoặc Trưởng khoa/ Viện trưởng (hoặc cấp Phó được ủy quyền).

+ Thường trực hội đồng: Trưởng phòng Tổng hợp thuộc trường thành viên.

+ Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các khoa, viện; đại diện Đoàn thanh niên và Hội sinh viên khoa, viện, trường thành viên; cố vấn học tập, đại diện ban cán sự lớp thuộc trường thành viên hoặc khoa/ viện đào tạo thuộc UEH.

– Nội dung:

+ Thông báo tình hình sinh viên thuộc trường thành viên, khoa, viện;

+ Xem xét, xác nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các lớp thuộc trường thành viên, khoa, viện;

+ Xem xét, lập danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của trường thành viên, khoa, viện;

+ Thực hiện các nội dung khác (nếu có).

– Lập và gửi biên bản trực tuyến tại advisor.ueh.edu.vn (xem mẫu ở Phụ lục 2)

Lưu ý: Đối với dữ liệu gửi sau thời hạn chung ở Mục 1, theo quy định hiện hành, dữ liệu sẽ được xem xét sử dụng cho kỳ đánh giá tiếp theo.


PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN DÀNH CHO CỐ VẤN HỌC TẬP

GHI BIÊN BẢN SINH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CẤP LỚP

(Phần này là thông tin tham khảo để kê khai trực tuyến tại Nền tảng CVHT advisor.ueh.edu.vn)

1. Thời gian: …

2. Địa điểm: …

3. Thành phần: …

– Chủ trì: <Họ tên Cố vấn học tập>

– Vắng mặt:

1. <Mã số sinh viên 1> – <Họ tên sinh viên 1>

2. <Mã số sinh viên 2> – <Họ tên sinh viên 2>

4. Nội dung

a) Phần mở đầu

Chủ trì cuộc họp thông qua nội dung làm việc, gồm có:

– Thông báo tình hình lớp;

– Họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;

– Thực hiện các nội dung khác của khoa, viện, trường và các đơn vị có liên quan (nếu có).

b) Phần nội dung

– Tình hình lớp: …

– Danh sách sinh viên Hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của lớp hoặc tham gia hỗ trợ quản lý lớp:

1. <Mã số sinh viên 1> – <Họ tên sinh viên 1>

2. <Mã số sinh viên 2> – <Họ tên sinh viên 2>

– Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung đối với những hoạt động rèn luyện:

1. <Mã số sinh viên 1> – <Họ tên sinh viên 1>

2. <Mã số sinh viên 2> – <Họ tên sinh viên 2>

– Đề nghị sử dụng kết quả bảo lưu đối với sinh viên chuyển khóa:

1. <Mã số sinh viên 1> – <Họ tên sinh viên 1>

2. <Mã số sinh viên 2> – <Họ tên sinh viên 2>

– Xem xét và thông qua nội dung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của lớp: Tỷ lệ thông qua: …%

c) Thảo luận, góp ý của sinh viên: …

5. Kết luận của Cố vấn học tập: …

Cuộc họp kết thúc lúc …


PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN DÀNH CHO PHÒNG TỔNG TRƯỜNG THÀNH VIÊN,

THƯ KÝ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, KHOA NGOẠI NGỮ, VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

GHI BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN CẤP KHOA

(Phần này là thông tin tham khảo để kê khai trực tuyến tại Nền tảng advisor.ueh.edu.vn)

1. Thời gian: …

2. Địa điểm: …

3. Thành phần: …

– Chủ trì: …

– Vắng mặt: …

4. Nội dung

a) Phần mở đầu

Chủ trì cuộc họp thông qua nội dung làm việc, gồm có:

– Thông báo tình hình sinh viên thuộc trường thành viên/ phân hiệu, khoa, viện;

– Xem xét, xác nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các lớp thuộc trường thành viên/ phân hiệu, khoa, viện;

– Xem xét, lập danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của trường thành viên/ phân hiệu, khoa, viện;

– Thực hiện các nội dung khác (nếu có).

b) Phần nội dung

– Tình hình sinh viên: …

– Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của khoa, viện:

1. <Mã số sinh viên 1> – <Họ tên sinh viên 1>

2. <Mã số sinh viên 2> – <Họ tên sinh viên 2>

– Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của trường thành viên/ phân hiệu:

1. <Mã số sinh viên 1> – <Họ tên sinh viên 1>

2. <Mã số sinh viên 2> – <Họ tên sinh viên 2>

c) Thảo luận: …

5. Kết luận của Chủ tịch hội đồng: …

Cuộc họp kết thúc lúc …

Hotline