BẢNG TỔNG HỢP

Đánh giá kết quả rèn luyện của người học

được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

(Kèm theo báo cáo số 915/BC-ĐHKT-CSHTNH ngày 10 tháng 5 năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

TT

Năm học

Tổng số SV

Kết quả rèn luyện

Xuất sắc

Tốt Khá Trung bình Yếu

Kém

1

2017 – 2018 16.991 449 3.126 11.022 2.091 303 0

2

2018 – 2019 18.385 454 2.841 11.747 3.326 17 0

3

2019 – 2020 19.269 655 5.410 10.725 2.376 103 0

4

2020 – 2021 20.349 917 5.209 12.202 2.003 16 0

5

2021 – 2022[1] 23.231 3.291 8.681 9.947 1.297 15 0

[1] Số liệu tính theo học kỳ 1 do chưa có kết quả của học kỳ 2 của năm học.

Hotline